Pin It

Widgets

Implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia


posted by Mohd Fadzil Bin Abdul Hanid on

1 comment


Implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional di
Malaysia


Oleh : Mohd Fathi Bin Adnan, Rohana Bt. Hamzah, Amirmudin Bin Udin

ABSTRAK

Kertas ini ditulis untuk memberi penerangan kepada umum tentang implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) terhadap sistem Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) di Malaysia. Terdapat beberapa perkara yang dibincangkan dalam kertas ini, antaranya definisi FPK dan PTV, matlamat pendidikan di Malaysia, aliran falsafah yang mempengaruhi PTV, konsep dan matlamat FPK, peranan FPK, elemen-elemen yang terkandung dalam FPK, peranan sekolah dalam merealisasikan FPK dan implikasi FPK dalam sistem PTV. Adalah diharapkan melalui penerangan ini, semua pendidik serta semua pihak yang terlibat secara langsung atau pun tidak langsung dapat memahami dengan jelas tentang matlamat pendidikan di Malaysia. Semua pihak juga perlu memahami kehendak FPK dan implikasinya terhadap pendidikan umumnya dan terhadap PTV khususnya. Semoga dengan penerangan  ini, sistem PTV di Malaysia akan dapat mencapai hasrat dan matlamat negara untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020.

Pengenalan

Pendidikan di Malaysia berkembang dengan pesat sekali. Panduan utama pendidikan di
Malaysia ialah berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). FPK digubal
untuk memberi panduan atau arah tuju untuk menentukan haluan, asas dan inspirasi kepada
semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. Sebagai negara yang sedang
membangun, aspek utama yang ditekankan oleh kerajaan ialah pembangunan modal insan.
Pembangunan modal insan yang seimbang akan menjamin pembangunan sesebuah negara.
Dalam hal ini pendidikan memainkan peranan yang amat penting bagi merealisasikan hasrat
negara untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020. Penekanan yang diberikan untuk
menjana pembangunan modal insan yang seimbang ialah dari segi jasmani, emosi, rohani dan
intelek sepertimana yang terkandung dalam FPK.

Salah satu cabang dalam pendidikan yang sangat penting dalam melahirkan modal
insan yang seimbang ialah bidang Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV). PTV dianggap
sangat penting kerana melalui PTV negara dapat melahirkan tenaga kerja yang mahir, separa mahir dan professional. Tenaga kerja yang lahir daripada bidang PTV dapat membangunkan negara untuk menjadi negara maju. Bagi mendapatkan tenaga kerja yang berkualiti, FPK perlu diimplikasikan dalam PTV. Dengan mengimplikasikan FPK dalam PTV, negara akan mendapat sumber tenaga kerja yang berkualiti.


Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK )


Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) telah dirumuskan pada tahun 1988 dan dinyatakan
dalam Akta Pendidikan 1996 yang berbunyi:

“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu  untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada  Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan  berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”.

( Akta Pendidikan 1996, Akta 550)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan lahir melalui suatu proses yang agak panjang iaitu
satu proses pembinaan negara dan bangsa semenjak merdeka lagi. Idea penggubalan FPK
telah dicetus selepas penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet pada tahun 1979. FPK yang
dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal berlandaskan tiga ideologi iaitu, Rukun Negara, Dasar Ekonomi Baru (RMK 3, 1976-1980) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999). FPK digubal oleh pakar-pakar pendidikan secara teliti dengan mengambil berat keperluan-keperluan individu, masyarakat dan negara. ( KPM, 2001).

Pernyataan FPK menegaskan sistem pendidikan di Malaysia memberi penekanan
terhadap perkembangan potensi individu secara bersepadu dan menyeluruh kearah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan, keyakinan dan kepatuhan kepada tuhan. Ini bermakna, FPK berhasrat melahirkan insan yang berpegang teguh pada agama. FPK perlu dijadikan teras kepada pendidikan di negara ini bermula daripada pendidikan pra sekolah sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi.


Pendidikan Teknik Dan Vokasional ( PTV )


Aristotle merupakan seorang ahli falsafah Yunani yang terkemuka selepas Plato dalam bukunya yang bertajuk “Politik” menghuraikan pendidikan sebagai satu ilmu yang bersifat estetikal dan politikal. Beliau menekankan tujuan ilmu pendidikan adalah untuk memberikan setiap warganegara segala peluang yang ada untuk mencapai kebahagian hidup. Melalui ilmu pendidikan, ia dapat melatih warganegara mematuhi peraturan-peraturan tingkahlaku yang baik dan cekap dalam mentadbir serta membangunkan negara (Mok, 1992).


Pendidikan juga merupakan suatu alat yang sangat penting dan dominan dalam proses
pencapaian taraf maju masyarakat ke arah matlamat Wawasan 2020. Wawasan dan misi
pendidikan pula menjadi alat terpenting (front runner) kepada Falsafah Pendidikan Negara bagi melahirkan insan yang ideal seperti yang termaktub dalam Akta Pendidikan, 1996 (Tatacara Pengurusan Kewangan & Perakaunan Sekolah (2000).


Pendidikan teknik dan vokasional didefinisikan sebagai :
“Formal education designed to prepare for skil ed occupation in industry,
agriculture and commerce, generally at secondary level” dan “Formal education
designed to provide knowledge and skil s underlying production process with a
wider connotation then vocational education at secondary or higher level”
(Amberjeet,1993.m/s 3)


Menurut Kamus Dewan (2002), pendidikan teknik bermaksud pengetahuan yang
berkaitan dengan pembuatan barang-barang hasil industri seperti jentera, kenderaan dan
bangunan, sementara pendidikan vokasional ialah pendidikan amali di mana menitikberatkan kemahiran yang diperlukan untuk sesuatu pekerjaan. Menurut Cambridge International Dictionary of English (1995), mendefinisikan vokasional sebagai pendidikan yang memberikan kemahiran dan mempersiapkan seseorang untuk alam pekerjaan, sementara teknik pula bermaksud mempunyai atau memerlukan cara khusus yang biasanya dipelajari, kemahiran dan pengetahuan.


Kesimpulannya, pendidikan teknik dan vokasional ialah pendidikan yang berbentuk ilmu

kemahiran yang boleh digunakan oleh pelajar setelah menamatkan pengajian mereka untuk
menempuh alam pekerjaan. Umumnya pendidikan ini boleh didapati di sekolah-sekolah teknik yang mempunyai aliran vokasional. Ini berbeza dengan pendidikan akademik di mana pelajar  didedahkan dengan ilmu pengetahuan secara umum walaupun terdapat mata pelajaran  vokasional tetapi ditawarkan secara elektif.


Matlamat Pendidikan Di Malaysia

Secara umumnya, matlamat pendidikan di Malaysia adalah untuk melahirkan insan yang baik
dan sempurna supaya menjadi warganegara Malaysia yang baik dan berguna. Menurut
perspektif Islam, tujuan dan matlamat pendidikan adalah untuk membentuk akidah, sikap,
kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Al ah untuk membangunkan
diri, masyarakat, alam sekitar dan negara bagi mencapai keredaan Al ah (Hasan Langgulung, 1986). Manakala menurut Harun Din dan Rakan-Rakan (1985), tujuan pendidikan adalah untuk membina individu yang bertindak sebagai khalifah di muka bumi ini. Daripada matlamat dan tujuan pendidikan melalui perspektif Islam ini, dapatlah dirumuskan bahawa tujuan dan matlamat utama pendidikan seperti berikut:
1. Untuk pembinaan dan pendidikan akal (tauhid)
2. Untuk pembinaan keperibadian (sikap)
3. Untuk menyiapkan diri bagi kehidupan dunia dan akhirat (kemahiran)
4. Supaya manusia mampu menerokai dan menguasai ilmu sebagai asas pembangunan
diri secara berterusan.


Menurut W.F Connel dalam http://www.angelfire.com/bc3/bcc4 yang dicapai pada 16
Ogos 2010, matlamat pendidikan boleh dipandang daripada tiga aspek utama iaitu aspek
individu, masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan mestilah bertujuan untuk menyediakan
pengalaman bagi setiap individu untuk membantunya mencapai kawalan ke atas diri dan alam
sekitarnya.

Secara keseluruhannya, matlamat pendidikan di Malaysia adalah untuk melahirkan
insan yang mempunyai ciri-ciri sebagai pemimpin dan yang kenal diri (self – Actualization).
Dalam erti kata lain, pemimpin bermaksud Khalifah di muka bumi ini. Setiap individu perlu menjadi pemimpin kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan alam. Menurut Eisner & Vallance (1974), dalam buku “ Curriculum: An Integrative Introduction” tujuan pendidikan adalah untuk membangunkan potensi individu sepenuhnya. Pendidikan juga adalah satu proses untuk membantu individu menemukan makna disebalik kewujudan diri dan seluruh kejadian Tuhan di alam fizikal ini.


Aliran Falsafah yang Mempengaruhi PTV

Terdapat beberapa aliran falsafah barat yang mempengaruhi sisten Pendidikan Teknik dan
vokasional di Malaysia. Antaranya ialah aliran Essensialisme, aliran Pragmatism, aliran
Progresivisme dan aliran Eksistensialisme (Widad, 2007). Walaubagaimanapun, PTV tidak
terikat dengan mana-mana aliran falsafah ini.

Aliran Essentialisme menekankan pembelajaran secara berperingkat iaitu dari yang
mudah kepada yang lebih sukar. Menurut Essensialis, pendidikan sekolah harus bersifat praktik
dan memberi anak-anak pengajaran yang logik yang mempersiapkan mereka untuk hidup.

(http://anannur.wordpress.com/2010/07/08/filsafat-pendidikan-essensialisme/).

menunjukkan bahawa aliran ini memang mempengaruhi PTV.

Aliran Pragmatisme juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap sistem PTV. Dalam
bahasa Greek, pragma bermaksud kerja. Ia boleh diertikan sebagai kaedah mengatur dan
mengurus sesuatu perkara. Aliran ini juga menolak semua punca yang membawa kesan negatif kepada masyarakat. Aliran ini menganggap realiti adalah interaksi antara manusia sesama manusia dan alam. Aliran ini memerlukan penyelesaian masalah untuk mencari sesuatu jawapan terhadap pelajaran (Abdul Fatah, 2007).

Aliran falsafah ketiga yang mempengaruhi PTV ialah aliran progresivisme. Falsafah ini
menganggap objektif pendidikan tradisional tidak sesuai pada zaman moden. Aliran ini lebih menumpukan pada perkembangan semasa. Tujuan falsafah ini adalah untuk memberi
kemahiran dan alat yang diperlukan kepada individu untuk berinteraksi dengan persekitaran yang sentiasa berubah. (http://www.scribd.com/doc/11383475/PROGRESIVISME).


Aliran Eksistensialisme juga mempengaruhi sistem PTV. Falsafah ini terlalu

individualistik dan terlalu bergantung kepada faktor-faktor yang subjektif seperti penghayatan emosi dan perasaan seseorang. Tujuannya untuk melahirkan individu yang boleh membentuk diri sendiri, bertanggungjawab terhadap diri dan menentukan arah hidupnya. Implikasinya terhadap PTV ialah dengan meletakkan pendidikan PTV yang berasaskan kemahiran dan  pengetahuan supaya menjadi bidang pendidikan yang penting untuk pembangunan masyarakat.

Sebagai kesimpulannya, PTV tidak mempunyai falsafah yang khusus. Walaupun,
terdapat beberapa aliran falsafah barat yang mempengaruhi PTV di Malaysia. PTV tidak terikat dengan mana-mana aliran falsafah. Antara ciri-ciri yang perlu ada dalam falsafah PTV ialah ianya mestilah universal, membangunkan PTV itu sendiri, menyatukan dan kebenaran perlulah bersifat mutlak. Pegangan PTV di Malaysia haruslah berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan matlamat pendidikan. Falsafah PTV perlulah memenuhi cabang falsafah seperti metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik. Metafizik boleh ditakrifkan sebagai satu kajian berkaitan kewujudan ( Abdul Fatah, 2007). Tujuan utama pendidikan dalam kepercayaan ini adalah untuk mencapai penyedaran diri, pengetahuan diri dan perkembangan diri supaya fitrah manusia yang berkerohanian dapat diperkembangkan. Konsep dan Matlamat FPK

Konsep FPK

Falsafah pendidikan negara merangkumi elemen epistemologi, metafizik dan aksiologi yang juga secara langsung meliputi falsafah dealisme, realisme, perenilaisme, progresivisme dan eksistensialisme ( Sufean Hussin, 1996). Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah digubal  daripada pemikiran yang rasional dan kritis, berlandaskan daripada ideologi negara sebagaimana yang telah dimanifestasikan dalam Laporan dan Dasar Pendidikan, termasukRukun Negara.


Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini mengambil inspirasi daripada proses
pembangunan bangsa dan negara yang agak panjang. Apa yang digariskan dalam falsafah ini
juga amat berkait rapat dengan perkembangan dunia Islam dan pembangunan negara
Malaysia. Falsafah Pendidikan Kebangsaan menggariskan segala istilah, pemikiran dan prinsip berkaitan dengan bidang pendidikan di negara kita. Dengan kata lain, ia menggabungkan  matlamat, dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal, jelas dan logik.


Matlamat FPK

Berlandaskan kepada FPK yang telah dinyatakan, maka Matlamat Falsafah Pendidikan
Kebangsaan ialah bertujuan untuk menjelaskan secara rasional amalan-amalan pendidikan
terkini serta membimbing tindakan dan tren pendidikan masa depan. Ini adalah kesinambungan daripada Matlamat Pendidikan Negara iaitu melahirkan insan yang baik dan sempurna supaya menjadi warganegara Malaysia yang baik dan berguna (KPM,2001). Dengan perkataan lain,
Matlamat Pendidikan Negara bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan
memiliki serta menghayati ciri-ciri berikut:
• percaya dan patuh kepada Tuhan;
• berilmu pengetahuan;
• berakhlak mulia;
• bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara;
• memilik sahsiah yang seimbang dan bersepadu; dan
• memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum.


KPM (2001) juga menyatakan bahawa selain daripada perkembangan potensi individu
secara menyeluruh dan seimbang, diharapkan juga, melalui proses pendidikan, Malaysia dapat
mencapai matlamat pendidikannya seperti:
 melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan boleh memenuhi kewajibannya sebagai
seorang warganegara;
 menghasilkan rakyat yang progresif, mahir serta cekap supaya membolehkannya
melaksanakan tugas secara produktif serta sempurna, demi memberikan sumbangan
terhadap kemajuan dan pembangunan;
 melahirkan rakyat yang boleh memahami dan menerima serta mengamalkan prinsip-
prinsip dan cita-cita demokrasi mengikut Perlembagaan;
 melahirkan rakyat yang taat setia kepada Raja dan cinta kepada negara;
 melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara,
dan bersikap toleransi, agar dapat mewujudkan perpaduan rakyat berbilang kaum; dan
 mengurangkan jurang perbezaan di antara kaum dengan membekalkan kemudahan-
kemudahan asas pendidikan kepada golongan yang kurang berada.


Falsafah pendidikan negara mengandungi idea dan pandangan yang rasional terhadap

pendidikan. Fungsi asas falsafah pendidikan ialah memberi panduan dan haluan kepada pakar  pendidikan untuk merancang atau mereformasikan sistem pendidikan berlandaskan idea, konsep dan matlamat pendidikan Negara (KPM,2001).Sehubungan ini, Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah digubal secara rapi dan teliti oleh pakar-pakar pendidikan dengan mengambil kira seluruh aspek berkaitan dengan keperluan-keperluan individu, masyarakat dan negara.


Peranan FPK

Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum dalam KPM (2001), Falsafah Pendidikan Kebangsaan
memainkan peranan yang sangat penting seperti:
sebagai cahaya yang memberi panduan dan arah tuju kepada segala usaha
mengembangkan dan memajukan pendidikan;
menjadi dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan Matlamat Pendidikan
Negara;
sebagai rujukan untuk membantu para pendidik memahami sistem pendidikan
negara;
sebagai bimbingan untuk para pendidik semasa mereka melaksanakan tugas -
tugas pendidikan;
sebagai dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan kurikulum, bahan-
bahan pelajaran dan strategi pengajaran dan pembelajaran;
sebagai pengawal ke atas aktiviti penyelewengan daripada dasar pendidikan;
dan
menghilangkan salah faham, keraguan atau pertelingkahan dalam sebarang
usaha melaksanakan tugas ataupun aktiviti pendidikan.


Implikasi FPK Terhadap Sistem PTV


Berdasarkan huraian di atas, terdapat beberapa implikasi FPK terhadap sistem pendidikan
teknik dan vokasional di Malaysia. Falsafah Pendidikan Kebangsaan merupakan sebuah
dokumentasi yang murni dan luhur, dan memerlukan penghayatan, pemahaman dan
keprihatinan para pendidik untuk merealisasikan tujuan dan cita yang tersurat dan tersirat
dalam kandungannya.


Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menjadi pengetahuan umum pada tahun 1988,
telah menjadi teras dan tunjang kepada sistem pendidikan negara kita sejak sekian lama.
Justeru itu, semua perancangan dan aktiviti pendidikan hendaklah merupakan hasil daripada  nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sememangnya kemunculan Falsafah Pendidikan Kebangsaan akan membawa implikasi-implikasi kepada sistem pendidikan teknik dan vokasional di negara kita seperti berikut.


Implikasi terhadap kurikulum PTV


Perubahan PTV sekolah adalah selaras dengan cita-cita dan tujuan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan. Ini meliputi;
Perubahan sukatan pelajaran PTV yang berorientasikan kepada program bersepadu.
Perubahan bahan-bahan pelajaran PTV yang mengutamakan nilai-nilai murni
diserapkan dalam semua mata pelajaran PTV.
Perubahan program PTV yang berorientasikan melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis.
Perubahan sistem PTV yang berorientasikan ke arah pendidikan umum dan alam
pekerjaan.
Perubahan sukatan pelajaran yang sesuai untuk melatih kemahiran pelajar dalam
bidang vokasional dan teknologi.


Implikasi terhadap guru PTVPerubahan sikap pendidik dan profesionalnya untuk menjalankan tugas sejajar dengan tujuan
dan dasar Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidik yang benar-benar memahami FPK akan
dapat mengubah sikap peribadi dengan pandangan dan visi yang positif terhadap tugasnya
bagi merealisasikan matlamat FPK. Melalui FPK juga, pendidik akan dapat mengubah strategi
dan teknik pengajaran yang bersesuaian bagi melahirkan insan yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan dan berakhlak mulia.Oleh yang demikian sangatlah penting bagi pendidik
untuk benar-benar memahami matlamat dan tujuan yang ingin dicapai oleh Negara melalui
FPK. Dengan memahami sepenuhnya kehendak FPK, guru PTV akan dapat memertabatkan
PTV setanding dengan aliran sains.


Implikasi terhadap institusi PTVPerubahan organisasi sekolah ke arah mewujudkan situasi yang sesuai untuk
melahirkan pelajar-pelajar mengikut tujuan dan cita Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ini
meliputi:
Perubahan kemudahan-kemudahan supaya pelajar-pelajar mendapat peluang
mengembangkan potensi mereka dari segi intelek, rohani, emosi, sosial dan jasmani,
secara menyeluruh dan seimbang.
Perubahan aktiviti budaya sekolah yang kondusif untuk memupuk nilai-nilai murni dalam
jiwa pelajar.
Perubahan iklim sekolah yang kondusif untuk melahirkan pelajar-pelajar yang cintakan
ilmu dan seterusnya membentuk budaya membaca dalam kalangan mereka.


RumusanFalsafah Pendidikan Negara adalah teras kepada sistem pendidikan di negara ini. Falsafah ini digubal di atas kesedaran bahawa negara mesti mempunyai tuju hala dan matlamat yang benar dan tepat di dalam system dan rancangan pendidikannya. Selaras dengan Rukunnegara, falsafah pendidikan ini turut menekankan prinsip kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Malah keseluruhan Falsafah Pendidikan Negara adalah berpaksikan keTuhanan (KPM, 1988).


Falsafah Pendidikan ini dimanifestasikan dalam diri insan yang memiliki ciri-ciri baik,
seimbang dan harmonis. Dalam konteks yang lebih luas, insan yang baik, seimbang dan
harmonis mencerminkan individu yang berilmu pengetahuan, luhur dan mulia dari segi rohani, sihat dan bersih dari segi mental dan fizikal serta dapat berbakti kepada agama, bangsa dan negara (KPM,1988).


Pendidikan Teknik dan Vokasional pula merupakan satu cabang bidang pendidikan
yang sangat penting untuk pembangunan negara. Tujuan utama PTV diperkenalkan adalah
untuk memenuhi keperluan tenaga kerja mahir dan separa mahir di Malaysia. Disamping itu, PTV juga bertujuan untuk memberi peluang kepada pelajar merasai pengalaman sebenar untuk persediaan alam pekerjaan.


Melalaui penulisan di atas, adalah amat penting untuk para pendidik untuk memahami
dengan jelas tentang FPK dan hubungannya dengan PTV. Ini adalah sangat penting kerana
apabila pendidik memahami dengan jelas tentang FPK dan PTV, maka sudah tentunya
matlamat pendidikan serta hasrat negara akan tercapai. Melalui FPK, kita akan dapat
melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan inteleknya. Disamping itu juga proses memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh juga akan lebih mudah dilaksanakan.


Rujukan

Abdul Fatah Hasan. (2007). Mengenal Falsafah Pendidikan. Kuala Lumpur: Utusan Publications
& Distributors Sdn. Bhd.

Amberjeet ( 1993 ), Dasar Grant dan Peruntukan Pembiayaan Serta Prestasi Pendidikan Sains,
Matematik, Teknik dan Vokasional di Malaysia. Ijazah Sarjana Muda, Universiti
Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Anan Nur ( 2010), Filsafat Pendidikan Essensialisme Retrieved on August 16, 2010,
http://anannur.wordpress.com/2010/07/08/filsafat-pendidikan-essensialisme

Evelyn J. Sowel ( 2005 ), Curriculum: An Integrative Introduction: 3rd Edition, New Jersey, Merill
Prentice Hal .

Kementerian Pelajaran Malaysia ( 2001 ), Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Matlamat dan
Misi, Pusat Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kementerian Pelajaran Malaysia ( 2000 ), Tatacara Pengurusan Kewangan & Perakaunan
Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kementerian Pelajaran Malaysia (1988). Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kuala Lumpur;
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan.

ok Soon Sang (1992). Pedagogi 2 Strategi Pengajaran-Pembelajaran Pengajaran Mikro
Persediaan Untuk Pengajaran Praktik. Subang Jaya: Cetaktama Sdn. Bhd.

Noresah ( 2002 ), Kamus Dewan Edisi Ketiga, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Paul Procter ( 1995 ), Cambridge International Dictionary of English First Edition, Cambridge
University Press.

Sufean Hussin (2004). Pendidikan di Malaysia Sejarah, Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.

Undang-Undang Malaysia, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550), 1996, Percetakan Nasional
Berhad, Kuala Lumpur.

Widad Othman & Faridah Mariani Johari (2007), Curriculum Planning in Technical and
Vocational Education, Kuala Lumpur, Open University Malaysia.

Matlamat Pendidikan. Retrieved on August 16, 2010, from http://www.angelfire.com/bc3/bcc4

Falsafah Pendidikan di Malaysia. Retrieved on august 16, 2010, from
www.docstoc.com/docs/.../Falsafah-dan-Pendidikan-di-Malaysia

1 comment

Facebook Blogger Plugin: Bloggerized by fadzilmahasiswa.blogspot.com Enhanced by fadzilmahasiswa.blogspot.com

Leave a Reply

Fadzil Hanid. Powered by Blogger.